Záplava liekov

Podľa expertov by na zabezpečenie najlepšej medicínskej starostlivosti stačilo 3 000 liekov [88 (str. 100)]. Na svete však existuje viac ako 200 000 liekov s ročným obratom asi 300 mi- liárd dolárov [61 (str. 361)].

V Nemecku spotreba liekov na jedného obyvateľa vzrástla od roku 1950 na viac ako 20- násobok [101]. V krajine sa predáva asi 45 000 liekov (stav z roku 2000). Z toho je iba polo- vica registrovaná a asi 7 800 preparátov nikdy nebolo overovaných [67]. Podľa zdravotníc- kych úradov pre viac ako 50 percent liekov (asi 24 000) neexistuje ţiaden dôkaz o ich terapeutickej účinnosti. Napriek tomu však zdravotné poisťovne musia znášať náklady na tieto pro- striedky [68].

Ročne ide v tejto krajine asi 300 000 (drahých) hospitalizácií na vrub vedľajším účinkom liekov (stav: 2001-2003) [69]. Celkovo zomrie ročne asi 55 000 Nemcov na vedľajšie účinky a neskoré následky liekov [61 (text na záloţke)]. V porovnaní s tým je v Nemecku zazname- naných „iba“ asi 6 500 prípadov úmrtia ročne v cestnej premávke [71]. Smrtiace vedľajšie účinky farmák sú v tejto krajine štvrtou najčastejšou príčinou smrti [72].

Masa liekov nie je oprávnená ani medicínsky. Obrovské výdavky zdravotných poisťovní za lieky – ktoré smú byť v Nemecku predávané bez cenového stropu, čo výrobca povaţuje za primerané [11 (str. 179)] – sú významnou príčinou finančnej krízy zdravotných poisťovní resp. vysokých sadzieb odvodov poistencov.

Preventívne prehliadky

Najlepším príkladom nadstarostlivosti sú aj takzvané preventívne prehliadky, ktoré nie sú vôbec ţiadnou skutočnou zdravotnou prevenciou, ale pochybným pokusom, zavčasu rozpoz- nať a pokúsiť sa liečiť choroby, ktorým nebolo preventívne zabránené rozumnou ţivotosprá- vou. Je to (drahé) zavádzanie poistencov. Pretoţe poistenci napriek „preventívnej prehliadke“ skôr či neskôr ochorejú, pretoţe v našom systéme o príčinách chorôb (predovšetkým: chyb- ná/nedostatočná výţiva a zaťaţenie škodlivinami) a ich predchádzaniu nie sú pravdivo infor- movaní. Pretoţe školskomedicínske opatrenia spravidla neliečia, iba potláčajú symptómy, tí čo ochoreli ostávajú medicínskej prevádzke k dispozícii ako (lukratívne) chronicky chorí. Ak by naproti tomu bola vykonávaná skutočná (primárna) zdravotná preventívna starostlivosť, v rámci ktorej by poistenci boli systematicky poučovaní o skutočných príčinách chorôb resp. ak by nebezpečenstvá zo ţivotného prostredia (priemyselné noxy) boli politicky redukované, bolo by ďaleko menej chorých a tým by aj náklady v zdravotníctve boli podstatne niţšie. Účinná medicína však nie je ţiaduca a je potláčaná. Tri príklady:

 • Spolková ministerka zdravia Schmidtová plánovala program na podporu zdravia. Loby nedovolila tento program prijať [77].
 • Prírodné liečivá (homeopatiká atď.) – mnohé z nich osvedčené, bez vedľajších účinkov a lacné – boli medzičasom z katalógu výkonov zdravotných poisťovní vytlačené ako ce- lok; aj keď väčšina pacientov by chcela byť liečená prírodnou liečbou. Preplácané bývajú uţ iba drahé, silnými vedľajšími účinkami zaťaţené farmaká. (Predpísateľnosť lieku ešte nič nehovorí o jeho účinnosti, spočíva výlučne na jeho silných vedľajších účinkoch.)
 • Vysokokvalitné výţivové doplnky (vitamíny a spol. optimálne dávkované a v širokej skladbe) sú v Nemecku odjakţiva zakázané. V EÚ, kde sú ešte dovolené, sa pripravuje ich zákaz;13 zjavne na podnet farmapriemyslu. Príčina toho je na dlani: Vysokokvalitné výţivové doplnky majú vynikajúci preventívny i terapeutický účinok, pretoţe za mnohý- mi ochoreniami sa ukrýva nedostatok vitálnych látok.14 Ak by sa tento nedostatok napravil, ľudia by boli menej chorí, čo by ohrozilo „obchod s chorobou“.

  Medicínsky priemysel vie medicínsku účinnosť odvrátiť svojim politickým vplyvom. Nemilá konkurencia v podobe preventívnych zdravotných programov a prírodných liečiv je princi- piálne odstavená a tým sa rozšíri trh odbytu pre vlastné, spravidla viac škodlivé ako uţitočné (farmaceutické) produkty. To, ţe vláda15 príslušnými predpismi poisťuje nadvládu farmap- riemyslu v neprospech pacientov, je iba ďalším znakom toho, ţe ňou zaprisahávané ubezpe- čovanie o „odvrátení škôd z národa“ (čl. 64 (2) resp. čl. 56 nemeckej ústavy) nie je nič iné ako propagandistické táranie.

  Mamografický skríning

  Príkladom toho, ţe „preventívne prehliadky“ sú nielen neefektívne, ale dokonca môţu byť aj škodlivé, je mamografický skríning (rutinné röntgenové vyšetrenie ţenských prsníkov na údajnú prevenciu rakoviny pre ţeny vo veku od 50 do 69 rokov). Medicínskej branţi to pri- náša asi 200 miliónov eur ročne.

  Vedecká skutočnosť je však taká, ţe mamografický skríning je zbytočný a škodlivý. Opatre- nie mamografie na včasné zistenie preukázateľne nemá ţiaden efekt predĺţenia ţivota pa- cientkam s rakovinou prsníka, nesie však vysoké zdravotné riziko [73, 107 (str. 111)]. Jednak sa v dôsledku u mamografie častých takzvaných falošných pozitívnych nálezov tejto zbytoč- ne zaťaţujúcej terapii podrobuje viac ţien ako doteraz. (Pred zavedením mamografického skríningu bolo v Nemecku pri počte asi štyri milióny mamografií ročne vykonaných uţ asi 100 000 zbytočných (drahých) operácií [74 (str. 30)]). Za druhé, zaťaţenie ţiarením je pod- statne nebezpečnejšie ako sa oficiálne priznáva, takţe mnohé ţeny ochorejú na rakovinu vy- volanú práve týmto ţiarením [75, 74 (str. 28)]. Mamografia ako údajná prevencia rakoviny teda v sebe nesie značné riziko rakoviny. Pretoţe prsná ţľaza je najviac citlivý orgán ţeny na ţiarenie, medzi skutočne preventívne opatrenia patrí práve čo najdôkladnejšie vyhýbanie sa röntgenovému snímkovaniu hrude [76].

  Záver: Náš systém o skutočnú zdravotnú prevenciu, o zabránenie príčin chorôb nemá záujem. Ba čo horšie: Choroba je v mnohých prípadoch dokonca podporovaná, udrţiavaná a spôsobovaná, pretoţe to nesie peniaze, ktorými veľkokapitalisti ďalej rozširujú svoj mocenský apa- rát. Čím viac peňazí z nás vytiahnu a rozmnoţia na burzách, tým viac si kupujú našu spoloč- nosť a získavajú tak moc nad nami. Náš magnátmi riadený medicínsky systém tak nielen škodí zdraviu a peňaţenke kaţdého jednotlivca, ale aj našej spoločnosti, ktorá je skupovaná veľkokapitalistami a dostáva sa tak stále viac pod ich diktát. (pozri vyššie časť Dlhový pe- ňaţný systém, str. 15-18.)

  —————————————-

  12 Spolková lekárska komora je pod kontrolou farmapriemyslu: Potom čo DÄ v roku 2000 uverejnila inzerát istého lekára, ktorý svojich kolegov vyzýval na spoluprácu v oblasti terapií vitálnymi látkami, boli redakcii doručené protesty zo strany farmapriemyslu: Nie je predsa moţné, podporovať tento „druh prírodného liečiteľstva“. Následne redakcia zatelefonovala prírodnému liečiteľovi a „s poľutovaním“ za- mietla jeho ďalšie inzercie. Písomné zdôvodnenie zamietnutia nebola ochotná predloţiť [96]. – Pozadie: Príjmy Deutsches Ärzteblattes (DÄ) z inzerátov farmapriemyslu predstavovali v roku 2002 odhadom 35 miliónov eur [61 (str. 141 a nasl.)]. Spolková lekárska komora rozhodla príznačne proti názoru Nemeckej liekovej komisie (Deutsche Arzneimittelkommission), ţe dôleţité oznamy o nebezpečenstvách liečiv nesmú byť prikladané do týţdenne vychádzajúceho DÄ [61 (str. 397)]. Spolková lekárska komora teda potláča dôleţité zdravotné informácie v záujme farmapriemyslu.

  13 Čoskoro bude v celej EÚ ilegálne, ak si svojprávny dospelý kúpi vysokokvalitné vitamínové preparáty, ale legálne, ak si puberťák kúpi cigarety a alkohol.

  14 Príčiny častého nedostatku vitálnych látok sú:

  a) značne rozšírená chybná/nedostatočná výţiva,*

  b) zvýšená biologická spotreba vitálnych látok v dôsledku vysokého zaťaţenia obyvateľstva škodlivinami v priemyselných oblastiach,

  c) Úbytok obsahu ţivín v potravinách v dôsledku zlých pestovateľských, chovateľských, prepravných a skladovacích podmienok,**

  d) Denaturácia potravín rozličnými manipuláciami (varenie, pečenie, vypráţanie…, oţarovanie, genetická manipulácia atď.).***

  * Nemecké hodnotenie desiatich najčastejšie konzumovaných jedál: 1. mliečne výrobky, 2. chlieb, 3. sladkosti (!) u muţov a ţien. 5. ovocie (ţeny), 9. ovocie (muţi). Zelenina v zozname oboch pohlaví celkom chýba. Iba asi polovica muţov a ţien poţíva oficiálne odporúčanú minimálnu dennú dávku 400 g ovocia a zeleniny [133]. Z vedeckého pohľadu na výţivu je nedostatočnou dávkou dokonca aj mnoţstva cca 1 banán, 1 paradajka a 1 mrkva. Čerstvá zelenina a ovocie sú najdôleţitejšou súčasťou zdravej výţivy. T. z. skoro celé nemecké obyvateľ- stvo je nedostatočne vyţivované.

  ** Za posledné dve či tri desaťročia obsah mikrovýţivných látok v ovocí a zelenine značne [134 (str. 167) ] poklesol, o 30-70 percent [137].

  *** Úpravou potraviny sa stratí asi 30-60 % ţivín [134 (str. 55, 58)].

  15 Spolkové ministerstvo zdravia (BMG) sa rado skrýva za Spoločný spolkový výbor (G-BA) a odmieta zodpovednosť napríklad za katalóg výkonov zdravotných poisťovní. G-BA je výborom zástupcov spoločnosti lekárov a poisťovní, ktoré určuje prakticky všetky zručnosti zdravotníctva. G-BA je však nasadený zo strany BMG, čo svedčí o tom, ţe diktátorská moc G-BA je politicky ţiaduca. Výboru G-BA chýba demokratická legitímnosť a kontrola. 21 členov G-BA nie je demokraticky zvolených, ale menovaných Zdruţeniami lekárov a poisťovní. Vo výbore nie sú zástupcovia pacientov, ako ani jeden expert pre prírodné liečiteľské postupy a medicínu ţivotného prostredia. G-BA svoje rozhodnutia nemusí verejne zdôvodňovať, svoje rokovacie podklady deklaruje ako potrebné utajovať, do spisov nedovolí nahliadnuť. Spol- ková vláda tak na klan zástupcov medicínskeho priemyslu fakticky preniesla zdravotno-politické vládne obchody. Rozhodnutia G-BA na rozdiel od návrhov zákonov vlády nemusí poţehnať parlament [11 (str. 285- 290)].

  předchozí díl: https://collegiumhealth.cz/zkorumpovana-medicina-a-kolaborujici-urady-3-cast/