Plukovník Tom Bearden je neopěvovaný hrdina hnutí za volnou energii. Odhalil sovětský vývoj skalárních zbraní sahající až do 60. let 20. století. Sovětské úsilí o odzbrojení jaderných zbraní nezahrnovalo skalárních zbraně, o jejichž existenci Američané ani nevěděli.

Skalární nebo ″fázově konjugované″ technologie lze použít i k rychlému léčení nemocí pomocí přístrojů vyvinutých Antoinem Priorem ve Francii v 60. a 70. letech 20. století. Svět mohl mít koncem 20. století k dispozici lékařskou technologii, která by bez námahy vyléčila nemoci jako AIDS, rakovinu a leukémii. Technologie byla omezena, nepochybně těmi, kdo profitovali z alopatické medicíny.

https://www.cheniere.org/books/aids/priore.htm
V 60. a 70. letech 20. století Antoine Priore ve Francii sestrojil a testoval elektromagnetické léčebné stroje s překvapivou účinností. Prioreho stroje, financované francouzskou vládou ve výši několika milionů dolarů prokázaly v tisících přísných laboratorních testech se zvířaty téměř stoprocentní vyléčení všech druhů nevyléčitelných rakovin a leukémií. Tyto výsledky byly lékařským vědcům předvedeny již v roce 1960. Mnohé z těchto pokusů a testů prováděli prestižní členové Francouzské akademie věd. Robert Courrier, vedoucí biologické sekce Secretaire Perpetuel, osobně představil .

Priorovy ohromující výsledky Francouzské akademii. Fungování Prioreho přístroje bylo zdánlivě nepochopitelné. Mnozí ortodoxní francouzští vědci – někteří z nich světově uznávaní – byli úspěchem takového stroje pobouřeni a vykřikovali, že věda nemá nic společného s ″černými skříňkami″. Hlasitě vyzývali vynálezce, aby vysvětlil mechanismus využívaný jeho strojem, ale vynálezce buď nechtěl, nebo nedokázal vysvětlit léčebný mechanismus, Priore ale rozhodně věděl, jak stroj sestrojit a jak ho zprovoznit.

Dodnes je sporné, zda někdo – včetně Priora – skutečně pochopil princip jeho fungování. Ani Francouzská akademie, ani Antoine Priore v té době nevěděli nic o fázové konjugaci. Ve skutečnosti celý západní svět v 60. letech, kdy Priore dosahoval svých nejlepších výsledků, o fázové konjugaci nevěděl nic. V té době znali časově obrácené vlny pouze Sověti. Prioreho stroj byl jistě působivý. Do trubice obsahující plazmu rtuti a neonového plynu byla zavedena pulzní 9,4 gigahertzová vlna modulovaná na nosné frekvenci 17 megahertzů. Tyto vlny byly vytvářeny rádiovými zářiči a magnetrony v přítomnosti magnetického pole o síle 1 000 gaussů. Pokusná zvířata byla během ozařování vystavena tomuto magnetickému poli a směs vln vycházejících z plazmové trubice a modulujících a pohybujících se v magnetickém poli procházela těly zvířat.

Plazma může mimo jiné přeměnit příčné vlnění na podélné. Plazma může také vytvářet fázově konjugované (časově obrácené) vlny. Prioreho přístroj produkoval skalární EM vlnu/signál se záměrně vytvořenou složenou vlnou, včetně fázově konjugovaných vln. Na rakovinnou buňku lze pohlížet jako na normální lidskou buňku, která se ″zvrhla″ a vymkla se kontrole nadřazeného buněčného kontrolního systému těla. Rakovinné buňky, na které se pohlíží jako na jakousi samostatnou, parazitickou skupinu buněk, tvoří zvláštní druh organismu, který má svou vlastní ″úroveň″ hlavního buněčného řídicího systému, vnořeného do biopotenciálu hostitele.

Při experimentech Dr. Robert Becker prokázal, že buňky lze elektricky dediferencovat a rediferencovat. Rakovinnou buňku by mělo být možné elektromagneticky vrátit do jejího primitivnějšího stavu – do stavu normální buňky. Existuje specifická, konstantní elektromagnetická ″delta″, která odlišuje parazitický rakovinný ″organismus″ od normálního – lidského buněčného organismu. Tuto ″deltu″ lze považovat za jakýsi stálý, komplexně strukturovaný náboj existující v atomových jádrech těla. Jako by byl tělesný biopotenciál nabit Kaznačevovými ″fotony smrti″ pro daný specifický stav rakoviny. Pokud je tato rakovinná ″delta″ (která může být spíše složitou intermodulační směsí vln) frekvenčně posunutá do jiného pásma – fázově konjugována, vznikne specifický léčivý delta frekvenční vzorec.

Pokud se do těla, které má rakovinu, přivádějí fázově konjugované repliky specifických ″delta″ frekvencí rakovinné buňky, dojde k ″časovému zvratu″ odchylky hlavního buněčného řídicího systému rakovinné buňky. Tím se rakovinná buňka vrátí pod kontrolu původního buněčného řídicího systému. Rakovinná buňka je okamžitě zničena nebo se vrátí zpět do stavu normální buňky. Obdobný proces existuje téměř pro každou choroboplodnou bakterii a infekční agens, které napadají tělo..

Fázové konjugáty ″fotonů smrti″ jsou ″léčivé fotony″. Kaznačevovy experimenty v Sovětském svazu prokázaly, že jakýkoli vzorec buněčné smrti a nemoci lze vyvolat specifickým elektromagnetickým vzorem neseným elektromagnetickém signálem, pokud jsou cílové buňky po určitou dobu bombardovány nosnými signály nesoucími tento vzor. Z Kaznačevovy práce nebyla publikována ta, která ukázala elektromagnetické zvrácení stavu buněčné smrti a nemoci ozářením nemocných buněčných kultur fázově konjugovanými replikami vzoru nesoucího indukční signál. Zjednodušeně řečeno, jestliže působení v přímém čase vyvolá nějaký stav, pak časová reverzace tohoto působení tento stav zvrátí. Koncept je až směšně jednoduchý. Časová reverzace elektromagnetického chorobného procesu je specifickým léčebným procesem pro tuto chorobu. (pozn. proto do nás perou 5G).

Ve svém zařízení Priore vnitřně strukturoval samotné nosné fotony – vytvořil z nich vakuové motory. Své vakuové motory fázově konjugoval a poté tyto časově obrácené vakuové motory prošly silným magnetickým polem, které proniklo do všech buněk léčeného biologického organismu. Skalární složky (strukturované fotony) byly absorbovány a znovu vyzářeny ve všech buňkách, čímž se jádra atomů v organismu ″nabila″ na určitou potenciální úroveň přesného ″léčebného a zvratného vzorce″ a v tomto procesu vzor/náboj rakoviny/leukémie také zničil rakovinné buňky, případně je přeměnil zpět na normální buňky. Velmi zjednodušená analogie – komplexní signál, vnímaný jako skalární Fourierova expanze – vyvolal stres abnormálního buněčného řídicího systému, a vracel jej do nadřazeného normálního buněčného řídicího systému organismu. Při setkání s normálním řídicím systémem v normálních buňkách vyvolával nulový stres.

U normální buňky (která má skalární řídicí vzor fázově sladěný s hlavním buněčným řídicím systémem těla a je s ním ve fázi) nedocházelo k žádnému rušení. Signál Priore normální buňku stimuloval a ″hladil″. Naproti tomu skalární řídicí vzorec abnormální (rakovinné) buňky je mimo fázi s hlavním buněčným řídicím systémem těla a není s ním fázově sladěn.

Proto signál Priore způsobil přímou interferenci s nezávislým skalárním řídicím systémem abnormální buňky. Interferenční vzorec představoval rekonstrukci normální energie přímo v rakovinné buňce a také rušil její abnormální skalární životní signál. Tím byla rakovinná buňka zničena dvěma mechanismy:
(1) fyzikální energie byla zažehnuta přímo v abnormální buňce, což způsobilo její přímé mechanické poškození
(2) rakovinná buňka, která je ″nezávislým živým tvorem″, byla rušena a zastavena ve svém skalárním životním kanálu (spojujícím její primitivní ″mysl″ s jejím ″tělem″). Pokud byla rakovinná buňka před zničením stresem Priore vrácena do normální buňky, stala se z ní jen normální buňka a stres Priore na ni již neměl žádný vliv..

Podobným způsobem lze vyléčit jakoukoli nemoc s buněčným, biochemickým nebo genetickým základem. Například bylo jasně prokázáno, že Priorova metoda dokáže zcela zvrátit ucpávání tepen tukovými usazeninami, dokáže snížit hladinu cholesterolu na normální hodnotu, a to i při abnormálně vysoké cholesterolové dietě. Jeho metoda také prokázala úplné zvládnutí a vyléčení spavé nemoci a nemocí vyvolaných trypanozomy. Priore často zjišťoval, že musí být ozářena a ošetřena (″nabita″) signálem každá buňka těla – dokonce i vlas, neboť vzorec nemoci byl v každé buňce. Hlavní buněčný řídicí systém je holografický. Jeho vzor (substrukturální potenciál s dynamickými, oscilujícími složkami) je v každé složce (v každém atomovém jádře, tedy v každé buňce). Každá strukturální úroveň těla větší než buňka má také svůj vlastní korelovaný vzor nebo modulaci. Biologický organismus může například regenerovat ztracené končetiny, pokud dokáže využít svůj přirozený proces regenerace způsobem Priore.

V roce 1974 přišel Priore změnou místní vlády o své vládní příznivce. Jeho podpora a financování byly ztraceny. Ironií osudu Priore právě dokončoval přes čtyři patra vysoký přístroj schopný ozařovat a léčit celá lidská těla. Byl by schopen léčit rakovinu a leukémii i u lidí, nikoliv jen u laboratorních krys. (Jeho předchozí přístroje byly mnohem menší). V tomto stroji Priore používal speciální sestavu zářičů, v nichž se na nosné frekvenci 9,4 gigahertzů míchalo a modulovalo 17 specifických frekvencí. Konečný přístroj měl léčit člověka ″celotělně″. Poslední zařízení mělo léčit lidské pacienty. Přístroj byl dostatečně velký pro lidská těla. Měl být schopen vyléčit rakovinu a leukémii ve dvou pětiminutových ozařováních s odstupem jednoho týdne.

Ještě za Priorova života jsem se svými spolupracovníky strávil téměř dva roky svého života snahou uvést Priorův přístroj na trh a do hlavního proudu lékařského výzkumu a vývoje. Hlavní roli sehráli Robert Whitney, Frank Golden a Tony Gideon, kteří odjeli do Francie a jednali přímo se skupinou Priore a francouzskou vládou. Bylo dosaženo ústních dohod se skupinou Priore i s francouzskou vládou. Stroje se měly vyrábět, montovat a testovat v Bordeaux. Poté měly být demontovány a odeslány kupujícím – velkým lékařským výzkumným a vývojovým laboratořím, kde měly být na místě znovu sestaveny. Skupina bohatých sponzorů měla poskytnout potřebné miliony na financování tohoto úsilí. Připravovaly se konečné smlouvy. Záhadně bylo veškeré financování projektu náhle zrušeno. Do našich podporovatelů se velmi tvrdě ″opřeli″ a důrazně jim vyhrožovali…

Nic z toho, co jsme mohli udělat, nemohlo projekt oživit. Priore už nikdy nezískal zpět své finanční prostředky a později zemřel. Stroj byl rozebrán. Nicméně důkaz, že potřebný časově obrácený signál lze vyrobit v magnetickém poli, aby pronikl do každé buňky a každého atomového jádra v těle, je již v současné literatuře hard-core fyziky, pokud člověk ví, kde hledat a jak správně interpretovat práci. Skutečnost, že takové signály mohou zvrátit téměř každý závažný chorobný stav buněk v těle, byla rovněž prokázána Priorem a vědci, kteří s ním spolupracovali.

Léčba AIDS a dalších nemocí Prioreho metodou vyžaduje pouze potřebné finanční prostředky a personál, aby byla znovu vyvinuta a zavedena.

Steve Beckow

Převzato:

http://channeling.safo.cz/

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/06/20/an-early-med-bed-suppressed/